ЗАТВЕРДЖЕНО

                                   Розпорядженням голови  

                               облдержадміністрації

                               20.02.201355 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління культури

Закарпатської  обласної державної адміністрації

 

І. Управління культури Закарпатської обласної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації,  що утворюється головою обласної державної адміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації та Міністерству культури України.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, розпорядженнями голови обласної держадміністрації, рішеннями обласної ради, а також цим Положенням.

ІІ. Управління культури відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) забезпечує збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку в галузі культури у межах Закарпатської області та вживає заходів до усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Закарпатської області;

6) вносить пропозиції щодо проекту місцевого бюджету;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

9) розробляє проекти розпоряджень голови обласної держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень в галузі культури;

10) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

11) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

12) бере участь у підготовці звітів голови обласної держадміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;

13) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної держадміністрації;

14) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

15) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

16) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

17) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

18) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

19) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

20) здійснює повноваження, делеговані обласною радою;

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів управління;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) забезпечує вільний розвиток культурно-мистецьких процесів;

27) сприяє доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

28) сприяє загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

29) сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

30) сприяє збереженню культурної спадщини;

31) сприяє функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя;

32) сприяє захисту прав творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури.

33) здійснює інші передбачені законом повноваження.

ІІІ.Завданням управління культури відповідно до покладених повноважень також  є:

1. Створення умов для:

-        розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

-        розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

-        розвитку національно-культурних об’єднань, збереженню національно-культурних традицій;

-        забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв;

-        задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами іноземних держав з питань, що належать до компетенції управління;

-        сприяння формуванню репертуару театрів, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

-        захисту прав споживачів національного культурного продукту;

-        централізованого комплектування, використання та збереження бібліотечних фондів, інформатизації бібліотек;

-        сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

-        збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

-        фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

-        збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

-        сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

-        моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики.

2. Формування та подання у встановленому порядку Мінкультури України пропозицій щодо:

-        формування державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

-        надання творчим колективам статусу академічного;

-        визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

-        відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

-        занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

-        занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

-        занесення відповідної території до Списку історичних населених місць України.

3. Подання Мінкультури України інформації про:

-        музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форм власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

-        пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам'яток культурної спадщини;

-        мережу бібліотек, бібліотечні фонди, що входять до Державного бібліотечного фонду України.

4. Забезпечення участі у:

-        розробці проектів програм соціально-економічного розвитку державних цільових і регіональних програм;

-        реалізації міжнародних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики;

-        організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо.

5. Надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, незалежно від форм власності.

6. Контроль за збереженням і переміщенням культурних цінностей, включених до Державного реєстру національного культурного надбання, Музейного фонду.

7. Облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів.

8. Збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей.

9. Виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об'єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини.

10. Проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; вивезення і повернення культурних цінностей.

11. Забезпечення доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам'яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам'яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць.

12. Забезпечення захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження.

13. Забезпечення виготовлення, складання і передачі Мінкультури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) - демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження.

14. Забезпечення в установленому законодавством порядку виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій.

15. Визначення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони.

16. Встановлення режиму використання пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони.

17. Проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок літератури, народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини.

18. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам'яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури відповідно до закону.

19. Погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

20. Погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони.

21. Погодження відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

22. Видача дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам'яток археології), їх територіях та в зонах охорони.

23. Видача дозволів на відновлення земляних робіт.

24. Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок.

25. Видача розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», дозволів або з відхилення від них.

26. Укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини.

27. Контроль за виконанням Закону «Про охорону культурної спадщини», інших нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини, «Про культуру» та інших законодавчих актів у галузі культури.

28. Призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт.

29. Управління в порядку, встановленому законом, історико-культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління обласної державної адміністрації.

30. Застосування фінансових санкцій за порушення вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини».

31. Зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв'язків.

32. Облік проведення гастрольних заходів і подання Мінкультури відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні.

33. Роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини.

34. Подання інформації для внесення до бази даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів.

35.Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на нього завдань.

ІV.Управління культури для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, органів місцевого самоврядування, територіальних органів Державної казначейської служби України, органів державної податкової служби, підприємств, установ та організацій, банків та інших фінансових установ усіх форм власності пояснень, матеріалів та інформації з питань, що виникають під час складання, розгляду, затвердження і виконання бюджетів та звітування про їх виконання, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі культури;

 4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

V. Управління культури в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

VI. Управління культури очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної держадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України в установленому законом порядку.

Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням культури, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на структурний підрозділ завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної держадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;

 11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції В Закарпатській області;

12) подає на затвердження голови обласної держадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної держадміністрації кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) у встановленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;

16) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) здійснює інші повноваження, визначені законом.

20) накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної держадміністрації, або Міністерством культури України.

21) Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної держадміністрації за поданням начальника управління.

VII. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

VIII. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної держадміністрації за пропозиціями начальника управління після їх погодження із департаментом фінансів облдержадміністрації відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

IX. Управління, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

X. В управлінні культури для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління, а також інших працівників управління. До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, або керівники обласних установ, організацій у сфері культури та мистецтва.

Додаткова інформація